title

Konkursas į Paslaugų centro direktoriaus pareigas

Molėtų rajono savivaldybė skelbia konkursą  biudžetinės įstaigos Molėtų r. paslaugų centro  direktoriaus pareigoms eiti.

Skelbimas Nr. 52185 paskelbtas elektroninių paslaugų modulyje  http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

Pretendentai dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. https://pm.vataras.lt/prasymai/ 

Prašymus galima teikti 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki birželio 7 dienos).

Pretendentai privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse,

2. asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, ir (ar) kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei šių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;

5. užpildytą pretendento anketą

Pretendentų atrankos būdas - testas  žodžiu (pokalbis).

Informaciją galima gauti: tel. (8 383) 54 765, e.p. i.sabaliauskiene@moletai.lt

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės mero

2018 m. gegužės 23 d. potvarkiu  Nr. B4- 5               

MOLĖTŲ R. PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Molėtų r. paslaugų centro (toliau - Centras) direktoriaus pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų grupei.

2. Pareigybės lygis - A1.

3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Molėtų rajono savivaldybės merui, atskaitingas - savivaldybės tarybai.

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

4. Centro direktorius turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą, darbo santykius, viešųjų pirkimų organizavimą,  gebėti juos taikyti praktikoje;

4.4. turi būti susipažinęs su strateginio planavimo principais, turėti strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo įgūdžių; mokėti savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti problemų sprendimo metodus;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS OFFICE programiniu paketu;

4.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Centro direktorius vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

5.2. vadovauja įstaigai ir atsako už visą įstaigos veiklą;

5.3. užtikrina, kad įstaigos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų;

5.4. tvirtina įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatas;

5.5. tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

5.6. tvirtina įstaigos Vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato darbuotojų pareigines algas;

5.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia įstaigos darbuotojus;

5.8. rūpinasi įstaigos darbuotojų profesinės ir dalykinės kvalifikacijos kėlimu, sprendžia jų vykimo į seminarus, kursus, mokymus galimybes ir apmokėjimo klausimus;

5.9. sudaro nuolatines ir laikinas komisijas įstaigos veiklos problemoms spręsti;

5.10. atstovauja įstaigai teisme, kitose institucijose, įstaigose;

5.11. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

5.12. organizuoja viešuosius pirkimus prekėms, paslaugoms ir priemonėms įsigyti;

5.13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

5.14. užtikrina, kad įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;

5.15. įstaigos vardu sudaro arba įgalioja kitus įstaigos darbuotojus sudaryti sutartis;

5.16. neviršydamas savo kompetencijos leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.17. teisės aktų nustatyta tvarka teikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai  įstaigos veiklos programas ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

5.18. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pavedimus.Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-31 16:08:51